Uprava

DIREKTORICA
Spomenka Škafec, mag. ing. traff.
Mail: spomenka.skafec@lukom.hr
 


Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora, a imenuje i opoziva ga Gradsko vijeće Grada Ludbrega.

Direktor se imenuje na vrijeme od pet godina, s time da ga se može ponovno imenovati.

Odluka o imenovanju Uprave se može opozvati kada za to postoji važan razlog.

Uprava Društva obavlja slijedeće poslove:

  • zastupa i predstavlja Društvo,
  • organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje društva,
  • izvršava odluke osnivača i drugih nadležnih organa,
  • predlaže organizaciju društva,
  • odlučuje o zasnivanju radnog odnosa,
  • predlaže imenovanje i razrješenje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
  • izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom i općim aktima,
  • donosi odluke o preraspodjeli radnog vremena te radu dužem od punog radnog vremena,
  • donosi odluke o plaći djelatnika,
  • donosi rješenja o pravima i obvezama djelatnika.
Vezani linkovi
Nadzorni odbor
Uprava
Povijest
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019