Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva ima sedam članova:

Šafran Božidar– predsjednik,
Happ Anica – zamjenik predsjednika,
Kolak Danijel,
Krušelj Nikola,
Novak Neno

 


Članove Nadzornog odbora imenuje i opoziva Gradsko vijeće Grada Ludbrega, a biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno birani.
Gradsko vijeće Grada Ludbrega može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.
 


 Nadzorni odbor nadležan je da:
 

  • donosi opće akte Društva osim akata iz nadležnosti osnivača i Uprave društva,
  • priprema prijedloge odluka koje donosi osnivač, a tiču se djelokruga rada Društva,
  • donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja društva uz suglasnost osnivača,
  • utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o ulaganjima za razvoj,
  • donosi godišnji plan, uz suglasnost osnivača,
  • donosi godišnji program rada,
  • daje upute za rad i smjernice Upravi.
Vezani linkovi
Nadzorni odbor
Uprava
Povijest
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019