Naslovnica / Otpad / Uprava

Uprava


DIREKTOR
Krešimir Horvat, bacc.oec
Mail: kresimir.horvat@lukom.hr
 


Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora, a imenuje i opoziva ga Nadzorni odbor Lukom d.o.o.

Direktor se imenuje na vrijeme od pet godina, s time da ga se može ponovno imenovati.

Odluka o imenovanju Uprave se može opozvati kada za to postoji važan razlog.

Uprava Društva obavlja slijedeće poslove:

  • zastupa i predstavlja Društvo,
  • organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje društva,
  • izvršava odluke osnivača i drugih nadležnih organa,
  • predlaže organizaciju društva,
  • odlučuje o zasnivanju radnog odnosa,
  • predlaže imenovanje i razrješenje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
  • izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom i općim aktima,
  • donosi odluke o preraspodjeli radnog vremena te radu dužem od punog radnog vremena,
  • donosi odluke o plaći djelatnika,
  • donosi rješenja o pravima i obvezama djelatnika.
Vezani linkovi
Nadzorni odbor
Uprava
Povijest
PODIJELI/SHARE:
Obavijest preuzimanje ambalaže