Otpad
 
 ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega

 


Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva i otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Područje skupljanja otpada obuhvaća cijeli Grad Ludbreg, odnosno grad Ludbreg i prigradska naselja Apatija, Slokovec, Sigetec Ludbreški, Selnik, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Globočec Ludbreški, Čukovec, Bolfan, Vinogradi Ludbreški, Segovina i Poljanec.

Otpad se odvozi jednom tjedno na dan utvrđen planom skupljanja i odvoza, a ako dan odvoza pada na dan blagdana ili praznika, odvozi se prvi slijedeći radni dan.

Proizvođači otpada i obveznici plaćanja i skupljanja otpada na području Grada Ludbrega su:
- svi članovi domaćinstva u objektima individualne stambene izgradnje;
- svi članovi domaćinstva u stambenim zgradama s više stanova;
- svi vlasnici odnosno korisnici poslovnih građevina i prostorija;
- sve ustanove;
- sve ostale neprofitne i humanitarne organizacije.
 

Svi proizvođači otpada dužni su otpad odlagati u tipske posude koje su dužni pribaviti o svom trošku. Ukoliko proizvođač otpada proizvodi više otpada od prvotno predviđene količine, dužan je nabaviti dodatnu posudu ili posudu veće zapremine od postojeće.

Ukoliko se dodatna količina miješanog otpada javlja samo povremeno, proizvođač otpada je dužan kupiti u Lukomu PE vreće. U protivnom nismo obavezni preuzeti otpad, a proizvođač otpada će biti prijavljen Upravnom odjelu. U cijeni te vreće uračunat je trošak skupljanja i odlaganja ostalog otpada.

U stambenim zgradama je upravitelj stambene zgrade dužan osigurati namjensku posudu za ostali otpad tako da najmanje svakih 10 stanova ima jednu zajedničku posudu zapremine 1.100 litara.

Proizvođači otpada dužni su u Lukom dostaviti podatke o promjeni vlasnika objekta, o promjeni naziva ili promjeni broja članova domaćinstva.

Otpad čija se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti skupljaja se odvojeno, a obrađivati će se kada se za to stvore uvjeti (sanacija odlagališta, izgradnja reciklažnog dvorišta, ishođenje dozvola za postupanje s otpadom).
 

 

Raspored odvoza otpada za 2023. godinu


Raspored odvoza otpada ''povremeni korisnici'' 2023
Glomazni otpad

Pod glomaznim otpadom podrazumijeva se metalni otpad, drveni otpad (namještaj), plastični otpad (namještaj), pokućstvo, manji kućanski aparati i svi slični proizvodi koji su postali otpad. Pod glomaznim otpadom ne podrazumijeva se industrijski otpad, građevinski otpad, električki i elektronički otpad, otpadna vozila i otpadne gume.

Glomazni otpad se korisnicima skuplja dva puta godišnje prema dogovoru.

 

Zabranjeno je ostaviti na javnoj površini i ne spada u glomazni otpad:

- građevinski otpad (šuta, cigla, crijep, salonit ploče, beton...),
- opasni otpad (otpadna ulja, pesticidi, kiseline, boje, lakovi, te pripadajuća ambalaža...),
- karoserije automobila,
- gume (traktorske, kamionske i automobilske...).
 
Vezani linkovi
Oslobođenje plaćanja odvoza otpada-COVID-19
OPĆI UVJETI
Držač vreća za papir i plastiku
Raspored odvoza otpada za 2023. godinu
CJENIK - Grad Ludbreg
SUGLASNOST - Grad Ludbreg
Suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega
CJENIK - Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Općina Veliki Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec sa očitovanjem
CJENIK - Općina Mali Bukovec
SUGLASNOST - Mali Bukovec
Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Općina Mali Bukovec
ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ludbrega
ODLUKA o uvođenju popusta na uslugu odvoza komunalnog otpada za drugu nekretninu koja se povremeno koristi
Zahtjev za odvoz glomaznog (krupnog) otpada
Lokacije spremnika na javnoj površini
Upute za postupanje s otpadom
Upute za kompostiranje
Zakonodavni okvir vezan uz gospodarenje otpadom
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge...
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Statistika otpada(2016)
PODIJELI/SHARE:
Lukom d.o.o.
Koprivnička 17, 42230 Ludbreg
OIB: 29732862130
Telefon: +385 42 811 422
Fax: +385 42 811 494
E-mail: lukom@lukom.hr
Radno vrijeme uprave
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne
ponedjeljak i srijeda od 8:00 do 12:00 sati

Radno vrijeme komunalne operative
ponedjeljak - petak od 6:00 do 14:00 sati
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta "Meka"
ponedjeljak od 12:00 do 16:00 sati
srijeda od 08:00 do 15:00 sati
subotom od 08:00 do 12:00 sati
Telefon: +385 42 421 463
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2019